Informácie

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

VICEPREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

MUDr. Henrieta Halmová

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

MUDr. Ján Kľoc, PhD.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.

Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.

Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

MUDr. Beata Špániková, PhD.

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.

MUDr. Danica Telepková

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

MUDr. Vít Kuba

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

MUDr. Jan Rosa

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Katarína Bagiová

Pavol Vician – SLS

Mgr. Martina Mako – Progress CA, s.r.o.

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

V. interná klinika LF UK a UNB Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Tel.: +421 2 48 234 108

E-mail: peter.jackuliak@fmed.uniba.sk

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Progress CA, s.r.o.

Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Tel.: +421 903 608 790

E-mail: martina.mako@progress.eu.sk

MIESTO KONANIA KONGRESU

Hotel DoubleTree by Hilton, Trnavská cesta 27/A, Bratislava, SK

SEKRETARIÁT KONGRESU

Slovenská lekárska spoločnosť – kongresové oddelenie Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK

Pavol Vician

tel.: +421 915 777 151

E-mail: vician@sls.sk

Web: www.sls.sk

TÉMY KONGRESU

  • Riziká, komplikácie a zlyhanie dlhodobej liečby osteoporózy
  • Osteoporóza navodená farmakoterapiou
  • „Treatment gap“
  • Sekundárna osteoporóza
  • Metabolické ochorenia kostí v detskom veku
  • Osteoporotické zlomeniny – kvalita života, mortalita • Sarkopénia
  • Možnosti hodnotenia kostnej kvality
  • Kazuistiky a varia

SEKCIA SESTIER, DXA OPERÁTOROV A LABORANTOV

Úloha sestry, DXA operátora a laboranta pri diagnostike, prevencii a liečbe osteoporózy

PREDBEŽNÝ PROGRAM

17. 9. 2020 - štvrtok

14.00 - 14.20 - Otvorenie kongresu

14.20 - 14.40 - Blahošova prednáška

14.40 - 18.30 - Odborný program

18.30 - 19.00 - Plenárna schôdza SOMOK

---

18. 9. 2020 - piatok

08.30 - 13.00 - Odborný program

13.00 - 14.00 - Obedná prestávka

14.00 - 17.00 - Odborný program

---

19. 9. 2020 - sobota

09.00 - 13.00 - Odborný program

13.00 - Ukončenie kongresu

REGISTRÁCIA (AKTÍVNA/PASÍVNA ÚČASŤ)

17. 9. 2020 – štvrtok 10:00 – 18:00

18. 9. 2020 – piatok 08:00 – 18:00

19. 9. 2020 – sobota 08:00 – 11:00

TERMÍN PRIHLÁSENIA K ÚČASTI

najneskôr do 1.7.2020 (aktívna účasť):

KONGRESOVÝ POPLATOK


DO 1.7.2020
NA MIESTE
PRE ČLENOV  SOMOK, SMOS
100,- EUR
120,- EUR
PRE NEČLENOV 
120,- EUR
140,- EUR
SZP, ŠTUDENT, DÔCHODCA
10,- EUR
15,- EUR
Lekár do 35 rokov, aktívna účasť (prednášajúci)
Bez poplatku
Bez poplatku

SPÔSOB PLATBY

Kongresový poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:

Číslo účtu: 4532012/0200, Variabilný symbol: 20 1105 078

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012; BIC: SUBASKBX

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii.

Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 1. 6. 2020.

UBYTOVANIE


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
DoubleTree by Hilton ****
od 109,- EUR
od 129,- EUR
Hotel Lindner ****
od 107,- EUR
od 131,- EUR
Hotel Set ****
od 87,- EUR
od 100,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.

ONLINE REZERVÁCIA UBYTOVANIA do 21. 8. 2020 na: www.osteo2020.sk

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Mgr. Martina Mako

E-mail: martina.mako@progress.eu.sk

Mobil.: +421 903 608 790

www.progress.eu.sk

ROKOVACIE JAZYKY

slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Abstrakt posielajte výlučne elektronicky do 1.7.2020 na adresu: vician@sls.sk alebo je možné abstrakt zaslať online prostredníctvom registračného formulára pri nahlasovaní aktívnej účasti. Štruktúra abstraktu: NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, súbor a metodiky, výsledky, záver. Maximálny rozsah 250 slov.

Definitívne zaradenie do programu prednášok/posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

POSTERY

Postery môžu byť vyvesené od 17. 9. 2020 - 14.00 h. a budú vystavené počas trvania celého kongresu. Rozmer: výška 100 cm, šírka 90 cm.

PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Multimediálny projektor

KREDITY ARS CME

Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí ARS CME. Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webovej stránke:

www.osteo2020.sk

www.osteoporoza.sk

www.progress.eu.sk