Informácie

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

VICEPREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

MUDr. Henrieta Halmová

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

MUDr. Ján Kľoc, PhD.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.

Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.

Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

MUDr. Beata Špániková, PhD.

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.

MUDr. Danica Telepková

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

MUDr. Vít Kuba

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

MUDr. Jan Rosa

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Katarína Bagiová

Pavol Vician – SLS

Mgr. Martina Mako – Progress CA, s.r.o.

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

V. interná klinika LF UK a UNB Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Tel.: +421 2 48 234 108

E-mail: peter.jackuliak@fmed.uniba.sk

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Progress CA, s.r.o.

Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Tel.: +421 903 608 790

E-mail: martina.mako@progress.eu.sk

MIESTO KONANIA KONGRESU

Virtuálny kongres

SEKRETARIÁT KONGRESU

Slovenská lekárska spoločnosť – kongresové oddelenie Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK

Pavol Vician

tel.: +421 915 777 151

E-mail: vician@sls.sk

Web: www.sls.sk

TÉMY KONGRESU

  • Riziká, komplikácie a zlyhanie dlhodobej liečby osteoporózy
  • Osteoporóza navodená farmakoterapiou
  • „Treatment gap“
  • Sekundárna osteoporóza
  • Metabolické ochorenia kostí v detskom veku
  • Osteoporotické zlomeniny – kvalita života, mortalita • Sarkopénia
  • Možnosti hodnotenia kostnej kvality
  • Kazuistiky a varia